REGULAMIN - WARSZTATÓW POSTPRODUKCJI FOTOGRAFICZNEJ

§ 1. Definicje

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki udziału w Warsztatach organizowanych przez House Of Retouching s.c. (dalej „House Of Retouching”) z siedzibą w Krakowie, NIP 944-215-02-44, REGON 120350320, reprezentowaną przez wspólników Tomasza Kozakiewicza i Krzysztofa Gadomskiego.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto, któregoś z wymienionych poniżej zwrotów należy go rozumieć w następujący sposób:

Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady udziału w Warsztatach.

Warsztaty – odpłatne zajęcia edukacyjne organizowane przez współpracujących z House of Retouching Prowadzących, mające na celu przybliżenie tematyki postprodukcji fotograficznej.

Prowadzący – posiadająca wiedzę specjalistyczną i doświadczenie z zakresu postprodukcji fotografii osoba prowadząca Warsztaty w imieniu Organizatora.

Uczestnik – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (w tym również Konsumenci), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która spełni warunki udziału w Warsztatach określone w niniejszym Regulaminie.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową.

Organizator – podmiot organizujący Warsztaty, którym jest House Of Retouching.

Cennik – dokument zawierający informacje na temat cen aktualnie organizowanych Warsztatów, udostępniony przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu.

Program – dokument zawierający informacje na temat terminów planowanych przez Organizatora Warsztatów, minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej ilości Uczestników warunkującej przeprowadzenie Warsztatów, a także na temat osoby Prowadzącego i szczegółowej tematyki jakiej dane Warsztaty będą poświęcone.

Serwis – prowadzona przez Organizatora pod adresem www.houseofretouching.com platforma internetowa oraz oraz www.profipostphoto.com platforma internetowa.

Zgłoszenie – udostępniony za pośrednictwem Serwisu elektroniczny formularz rejestracyjny, za pomocą którego Użytkownik zgłasza chęć udziału w Warsztatach.

Potwierdzenie Udziału – dokument w formie elektronicznej potwierdzający uprawnienie do wzięcia udziału w Warsztatach.

Przyczyny niezależne od Organizatora – złe warunki atmosferyczne, kataklizmy, klęski żywiołowe, stany nadzwyczajne, zamieszki, wojna, atak terrorystyczny, strajk, przerwy w dostępnie do źródeł energii lub przerwy w dostępie do usług publicznych i środków transportu, epidemie, wiążące dyspozycje prawne, zakazy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, nagła choroba  Prowadzącego i powiązany z nią brak możliwości zapewnienia zastępstwa, czy też jakakolwiek inna przyczyna uniemożliwiająca zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom i niezakłócony przebieg Warsztatów.

Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania informacji przez House Of Retouching.

Regulamin Korzystania z Serwisu – dokument określający zasady korzystania z Serwisu.

Sprzęt – udostępnione Uczestnikom celem przeprowadzenia Warsztatów wyposażenie i sprzęt elektroniczny, w tym m.in. komputery, laptopy, oświetlenie, tablety.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Warsztaty przeznaczone są dla osób profesjonalnie zajmujących się oraz zainteresowanych postprodukcją fotografii, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu.
 2. Organizator publikuje aktualnie obowiązującą wersję Regulaminu za pośrednictwem Serwisu.
 3. W braku odmiennych zastrzeżeń, niniejszy Regulamin obejmuje swoim zakresem wszystkie Warsztaty organizowane przez House Of Retouching, w okresie jego obowiązywania.
 4. Szczegółowy Program Warsztatów Organizator udostępnia za pośrednictwem Serwisu.

 

§ 3. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik zgłasza chęć udziału w Warsztatach poprzez wypełnienie i przesłanie Zgłoszenia.
 2. Osoba wprowadzająca dane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oświadcza, że jest umocowana do występowania w imieniu podmiotu, którego dane wprowadza.
 3. Wypełnienie i przesłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Liczba miejsc na poszczególne Warsztaty jest ograniczona. Informacje na temat ograniczeń co do liczby Uczestników znajdują się w Programie, który Organizator udostępnia za pośrednictwem Serwisu
 5. Uczestnik, który w sposób poprawny wypełni i prześle Zgłoszenie, otrzyma wiadomość zwrotną na adres poczty elektronicznej podany w Zgłoszeniu, potwierdzającą zarejestrowanie Zgłoszenia i umieszczeniu go na liście Zgłoszeń oczekujących na weryfikację. Potwierdzenie zarejestrowania Zgłoszenia nie gwarantuje wzięcia udziału w Warsztatach.
 1. Weryfikacja trwa maksymalnie 2 dni robocze od dnia otrzymania przez Organizatora Zgłoszenia i obejmuje: sprawdzenie poprawności wprowadzonych przez Uczestnika danych oraz dostępności wolnych miejsc na udział w wybranych przez niego Warsztatach.
 1. Uczestnik może dokonać zapłaty za Zgłoszenie w momencie jego składania lub po otrzymaniu wiadomości od Organizatora o pomyślnej weryfikacji Zgłoszenia. Dokonanie zapłaty możliwe jest za pośrednictwem systemu Tpay.com.
 2. Uczestnik, którego płatność zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora, otrzyma Potwierdzenie Udziału.
 3. Z chwilą przekazania Uczestnikowi Potwierdzenia Udziału następuje zawarcie pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem umowy o świadczenie usług  – dalej „Umowa”. Treść Umowy reguluje niniejszy Regulamin, oraz odpowiednio stosowne zapisy Regulaminu Korzystania z Serwisu, Programu, Cennika a także treść Zgłoszenia i indywidualnych ustaleń stron.
 4. Uczestnik, którego Zgłoszenie nie zostanie zaakceptowane w procesie weryfikacji z uwagi na  wypełnienie limitu miejsc, stosownie do swojej decyzji może zostać umieszczony na liście rezerwowej osób chętnych do wzięcia udziału w Warsztatach poprzez wysłanie wiadomości na następujący adres e-mail Organizatora: house@houseofretouching.com. O miejscu na liście rezerwowej decyduje kolejność zgłoszeń na listę rezerwową.
 5. Na wypadek gdyby w terminie 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Warsztatów nie zgłosiła się minimalna liczba  Uczestników warunkująca przeprowadzenie Warsztatów, Organizator zastrzega sobie prawo do ich odwołania. O odwołaniu Warsztatów Organizator poinformuje Uczestników niezwłocznie, jednakże nie później niż na 4 dni przed planowanym terminem Warsztatów, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Uczestnika podany w Zgłoszeniu.
 6. W razie odwołania Warsztatów z powodu wskazanego w ust. 11 powyżej Organizator zwróci Uczestnikom całą poniesioną przez nich opłatę, o której mowa w  § 6 Regulaminu, w terminie do 14 dni od przekazania przez Uczestnika informacji na temat numeru rachunku bankowego (prowadzonego przez bank z siedzibą lub oddziałem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), na który to rachunek  ma  być dokonany  zwrot.

§4. Warsztaty

 1. Warsztaty odbywają się zgodnie z treścią Programu. Od chwili rozpoczęcia Warsztatów Uczestnik zobowiązuje się stosować do poleceń Prowadzącego dotyczących przebiegu Warsztatów.
 2. Organizator nie zapewnia Uczestnikom biorącym udział w Warsztatach żadnej z form ubezpieczenia, zarówno osobowego jak i majątkowego.
 3. Jeżeli będzie to konieczne z Przyczyn niezależnych od Organizator, Organizator zastrzega sobie prawo do:
 1. odwołania Warsztatów,
 2. zmiany warunków organizacji Warsztatów.
 1. Organizator poinformuje Uczestników o zajściu okoliczności wskazanych w ust. 3 powyżej niezwłocznie, jednakże nie później niż na 48 godzin przed planowanym terminem Warsztatów poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej podany w Zgłoszeniu a także publikując stosowną informację za pośrednictwem Serwisu.
 1. Uczestnik obowiązany jest niezwłocznie tj. w terminie 24 h od momentu powzięcia informacji o okolicznościach wskazanych w ust. 3 lit. b powyżej, złożyć oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu zmian. W razie braku złożenia oświadczenia we wskazanym terminie domniemywa się, że Uczestnik (z wyłączeniem Uczestników będących Konsumentami) wyraził zgodę na wprowadzoną zmianę.
 2. W przypadkach, o którym mowa w ust. 3 lit a i b powyżej, Uczestnik ma prawo według swojego wyboru do jednego ze wskazanych poniżej świadczeń zastępczych:
 1. uczestniczyć w innych wybranych przez siebie z oferty Organizatora Warsztatach, z zastrzeżeniem, że Uczestnik zobowiązany będzie do pokrycia różnicy pomiędzy ceną Warsztatów wybranych pierwotnie a ceną nowo wybranych Warsztatów, zaś na wypadek nadwyżki ceny Warsztatów nowo wybranych Uczestnik uprawniony będzie do jej zwrotu ze Strony Organizatora na zasadach określonych w §3 ust. 12 Regulaminu,
 2. żądać zwrotu  wszelkich  uiszczonych  na  rzecz Organizatora opłat na zasadach określonych w §3 ust. 12 Regulaminu.
 1. Uczestnik składa oświadczenie o wyborze świadczenia zastępczego w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach wskazanych w ust. 3 lit. a i b powyżej.
 1. W razie rezygnacji przez Uczestnika z Warsztatów w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Warsztatów lub w sytuacji nie stawienia się Uczestnika na Warsztatach Organizator zachowuje prawo do pobranego od Uczestnika wynagrodzenia, o którym mowa w §6 niniejszego Regulaminu .
 2. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Warsztatach z następujących powodów:
 1. w razie podjęcia przez Uczestnika działań na szkodę Organizatora,
 2. w razie podjęcia przez Uczestnika działań sprzecznych z Regulaminem,
 3. w razie zakłócania przez Uczestnika przebiegu Warsztatów.
 1. Uczestnik zobowiązuje się do dbania ze szczególną ostrożnością o powierzony mu przez Organizatora Sprzęt. Uczestnik ponosi względem Organizatora odpowiedzialność odszkodowawczą za uszkodzenie Sprzętu.

§5. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Uczestnik będący Konsumentem, może w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy, może zostać zrealizowane poprzez złożenie oświadczenia według wzoru udostępnionego przez Organizatora pod następującym adresem: POBIERZ
 1. Uczestnik będący Konsumentem traci prawo do odstąpienia od umowy jeżeli wyrazi zgodę na spełnienie na jego rzecz świadczenia przed datą upływu terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Organizator może odmówić spełnienia świadczenia na rzecz Uczestnika będącego Konsumentem jeżeli dzień rozpoczęcia Warsztatów przypada w okresie terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, a Uczestnik nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przez Organizatora prze upływem tego terminu.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej powinno zawierać następujące dane:
 1. dane umożliwiające identyfikację Uczestnika,
 2. wskazanie terminu i tematyki Warsztatów, których Umowa dotyczy.

Fakultatywnie oświadczenie może również zawierać wyjaśnienie dotyczące powodów odstąpienia od Umowy.

 1. Uczestnik nie będący Konsumentem składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 w jednej z podanych poniżej form:
 1. w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres siedziby Organizatora podany w §1 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
 2. w formie pisemnej za pomocą wiadomości elektronicznej na następujący adres Organizatora: house@houseofretouching.com.

Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej wystarczające jest złożenie oświadczenia, w jednej ze wskazanych powyżej form w tym terminie.

 1. Zapisy §5 niniejszego Regulaminu nie uprawniają do odstąpienia od Umowy Uczestników nie będących Konsumentami.
 1. W razie odstąpienia od Umowy przez Uczestnika będącego Konsumentem, Organizator zwraca poniesione przez niego opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument w celu dokonania płatności.

§6. Płatności

 1. Udział w Warsztatach wiąże się z koniecznością poniesienia opłat. Zgłaszając swój udział w Warsztatach, Uczestnik zobowiązuje się dokonać opłaty za udział w Warsztatach.
 2. Koszt udziału w poszczególnych Warsztatach jest podany w Cenniku udostępnionym za pośrednictwem Serwisu i obejmuje wyszczególnione w nim świadczenia. Cena i zakres świadczeń są ustalane indywidualnie dla każdych Warsztatów.
 3. W braku odmiennych postanowień Umowy, koszt udziału Uczestnika w Warsztatach nie obejmuje kosztów dojazdów, noclegów oraz wyżywienia.
 4. Płatność za udział w Warsztatach powinna zostać dokonana w chwili składania Zgłoszenia lub nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o zaakceptowaniu Zgłoszenia, o której mowa w §3 ust. 7, jednakże nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania tejże wiadomości poprzez system płatności elektronicznych www.tpay.com udostępniony za pośrednictwem Serwisu.
 5. Na wniosek Uczestnika wyrażony poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zgłoszenia Organizator wystawi zaliczkową fakturę VAT za udział w Warsztatach. Warunkiem wystawienia zaliczkowej faktury VAT jest również podanie przez Uczestnika danych niezbędnych do jej wystawienia. Wygenerowaną zaliczkową fakturę VAT w postaci pliku PDF Organizator prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu adres e-mail. Wykonanie usługi zostaje potwierdzone wręczeniem certyfikatu uczestnictwa w warsztatach.

§7. Odpowiedzialność

 1. Organizator  ponosi  odpowiedzialność za  szkodę wyrządzoną Uczestnikowi z tytułu niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  Umowy,  za wyjątkiem sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Uczestnika powstałe w wyniku:
 1. podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych informacji niezbędnych do realizacji Umowy,
 2. naruszenia przez Uczestnika przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu,
 3. siły wyższej lub wyłącznej winy osoby trzeciej,
 4. za działania osób występujących w imieniu Uczestnika bez odpowiedniego umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu,
 5. działania lub zaniechania Uczestnika, lub działania i zaniechania osoby trzeciej.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestnika względem osób trzecich.

§8. Ochrona danych osobowych

 1. W trakcie wypełniania Zgłoszenia Uczestnik zostanie poproszony o podanie określonych w treści formularza danych osobowych.
 2. Podanie danych, o których mowa w ust.1 powyżej jest dobrowolne, jednakże może być konieczne do zakończenia wypełnienia i wysyłania Zgłoszenia a  w konsekwencji również do zawarcia i wykonania Umowy.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w Zgłoszeniu do celów nawiązania, ukształtowania treści, wykonania, zmiany lub rozwiązania Umowy  oraz w zakresie dozwolonym wynikającym z treści obowiązujących przepisów prawa, tj. przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku a także oświadcza, że znana jest mu treść niniejszego Regulaminu w zakresie dotyczącym ochrony przetwarzania danych osobowych w szczególności zaś, oświadcza że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wskazane powyżej oświadczenia Uczestnik składa poprzez zaznaczenie stosownego okienka (checkbox) w toku składania Zgłoszenia za pośrednictwem Serwisu.
 4. Serwis, w ramach którego Uczestnik wypełnia Zgłoszenie i wprowadza zgodnie z treścią formularza określone dane osobowe, jest zabezpieczony w zakresie transmisji danych, środkami zapewniającymi bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz zgodność z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

§9. Prawa autorskie

 1. Poprzez udział w Warsztatach Uczestnicy nie nabywają uprawnień do utworów  lub  innych  dóbr niematerialnych wykorzystywanych w czasie Warsztatów, które umożliwiłyby im dalsze wykorzystywanie tych wytworów po zakończeniu Warsztatów.
 2. Organizator informuje, że wykorzystanie materiałów używanych w czasie Warsztatów może wymagać uzyskania od osób trzecich stosownych zgód i licencji, a w przeciwnym wypadku może stanowić naruszenie ich praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych.
 3. Organizator nie odpowiada za naruszenia praw autorskich osób trzecich spowodowane zachowaniem Uczestnika.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w czasie trwania Warsztatów w jakiejkolwiek formie,  a także na rozpowszechnianie utrwalonego w ten sposób wizerunku poprzez publikowanie zdjęć i materiałów filmowych utrwalających wizerunek Uczestnika na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach utworzonych i zarządzanych przez Organizatora na portalach internetowych takich jak Facebook, Google+  i inne oraz w materiałach prasowych przesyłanych nieodpłatnie do mediów w celu promocji Warsztatów.
 5. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za utrwalanie i rozpowszechnianie jego Wizerunku na zasadach określonych w ust. 4 powyżej.

§10. Poufność

 1. W związku z udziałem w Warsztatach Organizator dostarcza Uczestnikowi Informacje Poufne.
 1. Za „Informacje Poufne”, uważa się wszelkie informacje dotyczące Organizatora (w szczególności: finansowe, organizacyjne, techniczne, technologiczne, organizacyjne, gospodarcze, biznesowe, know-how oraz dane budujące przewagę rynkową Organizatora) w szczególności zaś unikalne informacje odnoszące się bezpośrednio do tematyki Warsztatów, jak również wszelkie dokumenty przygotowane przez Organizatora lub w jego imieniu, które zawierają lub w inny sposób odzwierciedlają takie informacje (dalej „informacje poufne”).
 1. Uczestnik zobowiązuje się utrzymać w poufności i nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora jakiejkolwiek osobie Informacji Poufnych uzyskanych w trakcie Warsztatów.
 2. Zobowiązanie Uczestnika, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie obejmuje Informacji Poufnych, które:
 1. były mu znane z innych źródeł;
 2. zostały publicznie ujawnione w sposób nie stanowiący naruszenia Regulaminu.
 1. Zobowiązania Uczestnika w zakresie obowiązku zachowania poufności wygasa z upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia Warsztatów.

 

§11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Korzystania z Serwisu, Polityki Prywatności oraz przepisy obowiązującego prawa.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2016 roku i obowiązuje aż do odwołania.