Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin Korzystania z Serwisu 

I. ADMINISTRATOR STRONY

Właścicielem strony http://profipostphoto.com i jej administratorem jest House of Retouching s.c. Tomasz Kozakiewicz, Krzysztof Gadomski reprezentowana przez wspólników Tomasza Kozakiewicza i Krzysztofa Gadomskiego, ul. Grabowskiego 8/6 31-126 Kraków, Polska, NIP: 944215024. 

Adres poczty elektronicznej do kontaktu: house@houseofretouching.com.

II. DEFINICJE

 1. Pojęcia używane w niniejszym dokumencie oznaczają odpowiednio:
 1. Regulamin – niniejszy dokument;
 2. Administrator – podmiot wskazany w pkt I Regulaminu;
 3. Strona – strona internetowa pod adresem: http://profipostphoto.com 
 4. Sklep – podstrona internetowa z usługami lub produktami Administratora pod adresem: https://sklep.houseofretouching.com,  znajdująca się na należącej do Administratora stronie http://www.houseofretouching.com;
 5. Użytkownik   osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z funkcjonalności Strony;
 6. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną korzystający ze Strony w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Zamówienie  ​- oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza na Stronie. 
 8. Newsletter – usługa świadczona nieodpłatnie przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, obejmująca informacje o działalności Administratora.
 9. Warsztaty – odpłatne zajęcia edukacyjne organizowane przez Administratora, mające na celu przybliżenie tematyki postprodukcji fotograficznej.
 10. Regulamin Warsztatów – regulamin Warsztatów dostępny w Sklepie oraz na stronie http://profipostphoto.com 
 11. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych i informacji na Stronie przez Administratora. 

III.KORZYSTANIE ZE STRONY

 1. Strona przeznaczona jest do publikowania i promowania działalności Administratora. Użytkownik korzystający ze Strony ma możliwość korzystania z funkcji Strony: czytania treści dostępnych na Stronie, zapisu do bazy Newsletter, korzystania ze Sklepu oraz dodawania komentarzy lub płatności online, o ile taka możliwość została Użytkownikowi udostępniona. 
 2. Do poprawnego działania Strony niezbędne jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, dostępu do poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej.
 3. Użytkownik korzystający ze Strony zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień Regulaminu, w szczególności korzystania ze Strony z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich.
 4. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
 5. W przypadku awarii systemów informatycznych, prac konserwacyjnych lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu Strony niezależnych od Administratora, Administrator zastrzega sobie prawo tymczasowego wstrzymania dostępu do Strony na czas niezbędny do wykonania prac naprawczych lub konserwacyjnych. 
 6. Administrator odpowiada jedynie za treści własne umieszczone na stronie. W przypadku umieszczenia na Stronie odesłań do stron internetowych osób trzecich, za treści znajdujące się pod wskazanymi adresami odpowiada wyłącznie ich właściciel. 
 7. Administrator umożliwia dodawanie komentarzy pod niektórymi treściami umieszonymi na Stronie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczonych komentarzy. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności wprowadzających w błąd, wulgarnych, obraźliwych,  naruszających prawa osób trzecich lub mających charakter spamu.
 8. Użytkownik ma możliwość zarejestrowania się w bazie Newsletter. Użytkownik dokonuje zgłoszenia do bazy Newsletter składając Zamówienie, w którym podaje imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz preferowany zakres informacji. Powyższe dane są przesyłane do Administratora po zaznaczeniu przycisku „zapisz się”. Podanie powyższych danych przez Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
 9. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, zmienić lub usunąć swoje dane z bazy Newsletter poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny, znajdujący się w stopce Newslettera.
 1. IV.KORZYSTANIE ZE SKLEPU
 1. Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie ze Sklepu. 
 2. W ramach Sklepu Administrator udostępnia informacje o swoich produktach i usługach, w szczególności Warsztatach. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. 
 3. Ceny podane w Sklepie stanowią ceny brutto (uwzględniają podatek VAT) wyrażone w polskich złotych.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik jest zainteresowany produktem lub usługą dostępną w Sklepie, składa Zamówienie poprzez wprowadzenie danych osobowych do formularza.
 5. Po wysłaniu Zamówienia, Użytkownik otrzyma wiadomość zwrotną na adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu, potwierdzającą zarejestrowanie Zamówienia i umieszczeniu go na liście Zamówień oczekujących na weryfikację. 
 6. Weryfikacja trwa maksymalnie 2 dni robocze od dnia otrzymania przez Administratora Zamówienia i obejmuje: sprawdzenie poprawności wprowadzonych przez Użytkownika danych oraz dostępności wybranego produktu lub usługi.
 7. Użytkownik może dokonać zapłaty za Zamówienie w momencie jego składania lub po otrzymaniu wiadomości od Administratora o pomyślnej weryfikacji Zamówienia. Dokonanie zapłaty możliwe jest za pośrednictwem systemu Tpay.com w Sklepie.
 8. Użytkownik, którego płatność zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Administratora, otrzyma potwierdzenie. Z chwilą przekazania Użytkownikowi potwierdzenia następuje zawarcie umowy o świadczenie usług. Treść umowy reguluje Regulamin, Zamówienie oraz indywidualne ustalenia stroń, a także w przypadku Warsztatów odpowiednio Regulamin Warsztatów.
 9. Zamówienie, obejmujące Warsztaty zostanie zrealizowane zgodnie z Regulaminem Warsztatów. 

V. PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Użytkownik, będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Prawo odstąpienia jest realizowane przez wysłanie oświadczenia o realizacji prawa przez Konsumenta, o którym mowa w ust.1, na adres Administratora drogą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego. 
 3. W oświadczeniu o odstąpieniu Konsument, o którym mowa w ust.1,  powinien wskazać dane umożlwiające jego identyfikację oraz wskazanie Zamówienia oraz umowy, której dotyczy realizacji prawa odstąpienia. 
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta, o którym mowa w ust. 1, Administrator w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu dokonuje zwrotu wszelkich dotychczas uiszczonych należności, przy użyciu takiego samego sposoby płatności jakiego użył Konsument.

VI.REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Użytkownik może zgłosić do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres house@houseofretouching.com.
 2. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać przedmiot reklamacji, w szczególności występujący problem oraz dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej). 
 3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. 
 4. Zawiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji zostanie wysłane na wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej. 

VII.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator postara się zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony, przy uwzględnieniu korzystania przez Użytkowników z różnych typów przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, komputerów oraz rodzajów połączeń internetowych. Jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Strony, w tym za skutki tych zakłóceń, powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, zainfekowaniem Strony wirusami, niekompatybilnością Strony z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

VIII.PRAWA AUTORSKIE

 1. Zawartość Strony stanowi przedmiot polskiego i międzynarodowego prawa własności intelektualnej i podlega ochronie prawnej. Wszelkie treści umieszczone na stronie przez Administratora, w szczególności zdjęcia, teksty, znaki towarowe stanowią własność Administratora lub Administrator posiada stosowne zezwolenie uprawnionego podmiotu na ich wykorzystanie. 
 2. Rozpowszechnianie lub powielanie, w jakikolwiek sposób, treści zamieszczonych na Stronie, w szczególności tekstów, zdjęć, elementów graficznych Strony, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora skutkuje odpowiedzialnością prawną, w szczególności na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego oraz kodeksu karnego. 

IX.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Użytkowników udostępniane Administratorowi za pośrednictwem Strony będą wykorzystywanie w sposób zgodny z postanowieniami Polityki Prywatności. 
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 3. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia Regulaminu Warsztatów, Polityka Prywatności oraz przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów w odniesieniu do Konsumentów będzie sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, natomiast w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami, sąd właściwy dla siedziby Administratora. 
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2017 roku i obowiązuje aż do odwołania. Administrator może wprowadzić zmiany do Regulaminu poprzez opublikowanie nowego regulaminu na Stronie. Na żądanie Użytkownika, Administrator drogą poczty elektronicznej dostarczy Użytkownikowi zmienioną treść regulaminu. 
 4. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. udostępniamy adres platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zawierającą informację o rozstrzyganiu sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, wynikających z zawartych umów sprzedaży lub o świadczenie usług. 

 

Terms and Conditions of Service

I. THE ADMINISTRATOR OF THE WEBSITE

The owner and the administrator of the website registered under the  http://profipostphoto.com domain name is House of Retouching s.c. Tomasz Kozakiewicz, Krzysztof Gadomski represented by Tomasz Kozakiewicz i Krzysztof Gadomski, address: ul. Grabowskiego 8/6 31-126 Kraków, Poland, NIP (Tax Identification Number): 944215024. 

Contact E-mail address: house@houseofretouching.com.

II. DEFINITIONS

 1. The following terms shall have the following definitions:
 1. Terms of service  this document;
 2. Administrator – the entity indicated in section I
 3. Website – the website operated by Administrator under domain: http://profipostphoto.com/
 4. Shop  the subpage of the http://www.houseofretouching.com which contains the services or the products provided by Administrator under domain: https://sklep.houseofretouching.com
 5. User – any person using the Website, specifically any natural person with full capacity for legal actions, or limited capacity, but who is able to acquire rights and incur obligations in their own name, as well as any legal person or other entity not holding legal personality but holding legal capacity
 6. Consumer – User who is a natural person using the Website in a manner not related to their business or professional activity.
 7. Order – a declaration of the will of the User submitted using the form on the Website.
 8. Newsletter – free email newsletter service provided by the Administrator, sent to the e-mail address provided by the User, containing specific information about Administrator’s activity.
 9. Workshops – paid educational classes organised by Administrator aimed to familiarize with photographic post production techniques.
 10. Workshop Regulations – the Workshop rules available in the Shop and at http://profipostphoto.com.
 11. Privacy Policy – the document defining the rules of processing personal data and information on the Website by the Administrator.

III. USE OF THE WEBSITE

 1. The Website is intended to display and promote the information about  business activities of the Administrator. User may use the following features of the Website: read published content, subscribe to the Newsletter, use the Shop, and add comments or pay online if the access to online payments will be made available to the User.
 2. Accessing the full features of the Website requires a computer or a mobile device connected to the Internet, and access to e-mail and an Internet browser.
 3. The User is obliged to follow all applicable law regulations of Poland, as well as provisions under these Terms of Service. User must use the Website with respect for personal rights and intellectual property rights of the Administrator or any other third party.  
 4. By accessing or using any part of the Website, the User agrees to be bound by the terms and conditions of Terms of service.
 5. Administrator reserves the right to temporarily suspend access to the Website in case of informational systems failure, maintenance work related to the Website, or other reasons beyond the control of Administrator, for the time necessary to restore access or complete maintenance work. 
 6. Administrator is responsible only for its own content on the Website. Administrator accepts no responsibility for content contained on, or linked to third party websites.
 7. User may post comments under some of the content posted on the Website. Administrator does not bear the liability for comments posted by Users. Administrator reserves the right to remove comments that may violate both Polish and international law or comments deemed inappropriate, especially ones that may be false or misleading, offensive, violating the the rights and privacy of other persons, or which may be considered as commercial marketing.
 8. The User may subscribe the Newsletter by the completing the Order form, in which the User shall indicate a name, last name and an e-mail address, and specify the his/her interests. This data will be sent to the Administrator after clicking the „subscribe” button. Collected data will be used by the Administrator to facilitate the creation and publication of the Newsletter.
 9. The User may, at any time, for any reason, change or erase their data from the Newsletter database by clicking on the unsubscribe link included at the footer of each email.

IV. THE USE OF THE SHOP SERVICES

 1. Administrator enables the Users to use the Shop.
 2. Through the Shop, Administrator provides the information about its products and services, especially Workshops. The information does not constitute an offer in the meaning of the Polish Civil Code (Art. 66 par.1), and is merely an invitation to enter into a contract.
 3. All prices quoted in the Shop are gross prices given in Polish Zloty.
 4. If the User is interested in the content available in the Shop, the user can submit the Order by providing the information requested in the order form.
 5. After submitting the Order, the User is sent an order confirmation message to the e-mail address indicated in the Order form. The User will be informed about the registration of the Order and its placement in the pending queue for verification.
 6. Verification process shall run for a maximum of two working days from the date Administrator has received the Order and includes: a check of accuracy of the data entered by the User and the availability of the requested product or the service. 
 7. User may pay for the Order when it is submitted or after receiving a message from the Administrator about the successful verification of the Order. The payment is possible via Tpay.com system in the Shop. 
 8. After payment has been confirmed by Administrator’s banking provider, the User will receive a confirmation. This also means that an agreement on providing online services has been made. The content of the agreement is governed by the Terms of service, the Order, individual arrangements by the parties, as well as in case of the Workshops, the corresponding Workshops Regulations. 
 9. The Order covering the Workshops will be executed in accordance with the Workshop Regulations.

V. WITHDRAWAL

 1. The Customer has a right to withdraw from the agreement within 14 days of placing the Order, without providing any reason. 
 2. The Consumer can withdraw from the agreement by informing the Administrator of the decision to withdraw by an explicit statement, by sending  a statement by email or by sending the statement by mail.
 3. In the statement of withdrawal, the Consumer shall indicate the data enabling to identify and indicate the Order and the agreement to which the right of withdrawal applies.
 4. In the case of withdrawing from the agreement, the Administrator shall within 14 days from the date of receiving the Consumer’s statement of withdrawal, return all the payments received from the Consumer using the same payment method that the Consumer used.

VI. COMPLAINTS PROCEDURE

 1. Any complaints concerning the functioning of the Site should be submitted to the Administrator by e-mail address: house@houseofretouching.com
 2. User shall describe the subject matter of the complaint, the specific issue and User’s contact details (name, last name and an e-mail address). 
 3. The complaint shall be reviewed within 14 days from the date the complaint has been submitted. 
 4. Administrator shall send a notice of complaint review to the User using the provided email address. 

VII. LIABILITY

 1. The Administrator will work to ensure the proper functioning the Website, taking into account the different kinds of web browsers which may be used by Users, as well as different kinds of operating systems, computers and types of Internet connections. However, Administrator shall not be liable for any interruption, including interruption to the operation of the Website caused by force majeure, unauthorized acts of third parties, viruses or incompatibility of the Website with the User’s technical infrastructure, nor shall the Administrator be liable for any damages resulting from such interruptions.

 

VIII.COPYRIGHTS

 1. The content of the Website is the subject of the Polish and international intellectual property law and is legally protected. All information displayed on the Website posted by the Administrator, such as photographs, texts, graphics, logos, images, are the sole property of the Administrator or the Administrator has appropriate permission of the authorised person to use them.
 2. Unauthorized use or distribution of any content of this Website, especially texts, photographs, graphics, without prior written consent from the Administrator may violate copyright, trademark, and/or other laws and is subject to civil as well as criminal sanctions.

IX. PROTECTION OF PERSONAL DATA

 1. Any personal data provided by User through the Website will be used in a manner consistent with the provisions of the Privacy Policy.
 2. The User has the right to access and correct their personal data.
 3. The User has the right to receive information on whether and how their personal data is being processed, as well as the aim and scope of data processing.

X. FINAL CONCLUSIONS

 1. In matters not regulated by the Terms of service, the provisions of the Workshop Regulations, Privacy Policy, the Polish provisions of generally applicable law shall apply.
 2. Any disputes between Administrator and Consumer shall be settled by the court having jurisdiction in accordance with the provisions of the Polish Code of Civil Procedure. Disputed between Administrator and Users other than Consumers shall be governed by the court of Administrator’s jurisdiction.
 3. The Terms of Service enter into force on November 30th 2017 and shall remain in force until revoked. Administrator may amend the Terms of service by publishing the new ones on the Website. Administrator shall send the amended Terms of Service to the User upon User’s demand. 
 4. In accordance with Regulation Np. 524/2013 of the European Parliament and of the Council of May 21st 2013, we publish the address of ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/, which contains information about resolving the disputes between consumers and entrepreneurs at EU level, resulting from contractual sales or service contracts.