Polityka Prywatnosci

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników strony przez Tomasza Kozakiewicza oraz Krzysztofa Gadomskiego, prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej House of Retouching s.c. Tomasz Kozakiewicz, Krzysztof Gadomski, ul. Grabowskiego 8/6 31-126 Kraków, Polska, NIP: 944215024 („Administrator”). 

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych Administratora, w szczególności stron pod adresem: www.houseofretouching.com oraz http://profipostphoto.com.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby bezpiecznie i bez uszczerbku dla użytkowników gromadzić, przetwarzać i przechowywać dane osobowe użytkowników. W tym celu Administrator wdrożył wewnętrzne procedury bezpieczeństwa i system ochrony danych, zapewniający ich odpowiednie zabezpieczenie przez nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub usunięciem. Użytkownik ma zagwarantowane, w każdym czasie, prawo decydowania o gromadzeniu i przetwarzaniu jego danych osobowych. Jednocześnie w trosce o ochronę danych osobowych użytkowników, użytkownicy korzystający ze strony podają wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji usług przez Administratora. 

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem lub zgodnie z celem na jaki użytkownik wyraził zgodę, zaznaczając odpowiednie pole typu „checkbox”. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę, zawiadamiając o tym Administratora, w sposób określony w pkt IV. Administrator niezwłocznie usunie lub dokona zmiany danych, które są niezgodne z celami przetwarzania.

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez Administratora wyłącznie przez okres niezbędny do:

 • realizacji zawartej umowy z użytkownikiem lub 
 • realizacji celów na jakie użytkownik wyraził zgodę. 

Prosimy o dokładne zapoznanie się przez użytkowników z treścią niniejszej polityki prywatności. Użytkownik korzystając ze strony oraz dobrowolnie udostępniając dane osobowe, akceptuje zasady i warunki zawarte w niniejszym dokumencie oraz dobrowolnie godzi się na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych.

 1. ZAKRES POZYSKIWANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W ramach korzystania ze strony przez użytkownika, Administrator może gromadzić, przechowywać i przetwarzać następujące dane osobowe użytkowników:

 • dane osobowe dobrowolnie udostępnione przez użytkownika, w szczególności jego imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, które są niezbędne do realizacji usług dostępnych na stronie przez Administratora, w szczególności dodawania komentarzy, korzystania z usługi newslettera, złożenia zamówienia w sklepie;
 • dane osobowe udostępnione przez użytkownika w ramach korespondencji prowadzonej z Administratorem w celu realizacji usług przez Administratora zgodnie z żądaniem użytkownika;
 • dane dotyczące odwiedzin użytkownika na stronie, w szczególności dotyczące ruchu, lokalizacji, komputera użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych, związanych z bieżącą obsługą strony, jak również w celach analizy statystycznej. 

Użytkownik, który dodał komentarz na stronie powinien mieć na uwadze, że treść komentarza oraz dobrowolnie podane przez niego imię, nazwisko lub pseudonim lub adres strony internetowej, będą publicznie dostępne dla pozostałych użytkowników strony. W takim przypadku użytkownik ponosi odpowiedzialność za dane osobowe, które zdecydował się ujawnić.  

 1. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator pozyskuje dane osobowe użytkowników w następujący sposób:

 • po wprowadzeniu ich dobrowolnie przez użytkownika za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie;
 • z pominięciem strony, przez osobisty kontakt z Administratorem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie;
 • za pośrednictwem systemu rejestrującego dane dotyczące odwiedzin użytkownika na stronie, w szczególności dotyczące ruchu, lokalizacji, komputera użytkownika. 

Dane osobowe użytkowników gromadzone są przez Administratora zgodnie z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika, dane osobowe wprowadzane przez użytkownika za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie szyfrowane są przy użyciu protokołu Secure Sockets Layer (SSL), który zapewnia poufność przesyłanych danych osobowych za pośrednictwem Internetu.

Administrator dokłada najwyższych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych danych osobowych użytkowników, w szczególności zmniejszyć ryzyko ich przypadkowego ujawnienia lub dostępu do danych przez osoby nieupoważnione, jednakże Administrator nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania takiego ryzyka. Zgodnie z wewnętrzną procedurą Administratora dostęp do danych osobowych użytkowników mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 Poz. 1204) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). 

W przypadku zamieszczenia na stronie odesłań (linków) do innych stron internetowych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności obowiązującą na tych stronach. 

Administrator gromadzi oraz przetwarza dane osobowe użytkowników do następujących celów:

 • realizacji umowy, której stroną jest użytkownik lub podjęcia działań, przed zawarciem umowy, na żądanie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • świadczenia usług dostępnych na stronie zgodnie z żądaniem użytkownika po dobrowolnym, jednoznacznym i konkretnym wyrażeniu przez niego zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • technicznych, związanych z administrowaniem stroną, w tym w celach statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • obsługi zapytań i wniosków kierowanych przez użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • powiadomienia użytkowników o zmianach dotyczących usług Administratora i funkcjonowania strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);.

Administrator dokłada najwyżej staranności, aby uzyskane od użytkownika dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, na który użytkownik wyraził zgodę oraz były przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji konkretnego celu.

Administrator nie przekazuje, ani nie udostępnia danych osobowych użytkowników innym podmiotom w celach niezwiązanych z celem przetwarzania, z wyłączeniem sytuacji, gdy takie udostępnienie danych wynika z obowiązku nałożonego przepisem prawa. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich spoza obszaru EU/EOG.

Administrator świadomie nie gromadzi danych osobowych małoletnich poniżej 13 roku życia, bez zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.

 1. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik, w każdym czasie, ma możliwość decydowania o swoich danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Administratora, w szczególności użytkownik ma prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych, 
 • informacji o celu przetwarzania danych osobowych i kategoriach ich przetwarzania, czasie w jakim dane mają być przechowywane przez Administratora, a także przysługujących użytkownikowi prawach w związku z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych;
 • informacji czy Administrator podejmuje wobec danych osobowych użytkownika zautomatyzowane decyzje m.in. w oparciu o profilowanie, a jeżeli tak to na jakiej zasadzie są podejmowane oraz jakie ma to konsekwencje dla użytkownika;
 • kopii danych osobowych – dostarczenie przez Administratora pierwszej kopii danych osobowych jest bezpłatne. W przypadku każdej kolejnej kopii danych osobowych, Administrator może naliczyć opłatę w wysokości faktycznie poniesionych kosztów związanych z wydaniem kopii, o czym poinformuje użytkownika przed sporządzeniem kopii;
 • sprostowania danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu.

W celu realizacji swojego prawa użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem. Preferowaną przez Administratora formą kontaktu, jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: house@houseofretouching.com. 

Po otrzymaniu żądania, Administrator w terminie 14 dni, bezpłatnie udzieli Użytkownikowi informacji o podjętych przez niego działaniach w związku z żądaniem użytkownika. Informacja zostanie udzielona na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, wyraźnego żądania użytkownika, Administrator może udzielić informacji ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi tożsamość użytkownika. W przypadku dużej liczby żądań lub skomplikowanego charakteru żądania, termin na udzielenie informacji może zostać wydłużony o 2 miesiące. 

W przypadku, gdy podjęcie przez Administratora żądanego przez użytkownika działania nie jest możliwe, Administrator poinformuje użytkownika w terminie 14 dni o powodach niepodjęcia działania oraz o możliwości wniesienia skargi do właściwego organu oraz możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. 

W przypadku, gdy żądanie użytkownika jest nadmierne lub ewidentnie nieuzasadnione, Administrator może odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem lub pobrać uzasadnioną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań.

W przypadku, gdy dane osobowe użytkowników będą przetwarzane na potrzeby:

 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi bądź
 • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
 • marketingu bezpośredniego, 

użytkownik może w dowolnym momencie, bezpłatnie, wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Użytkownik może wnieść sprzeciw za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: house@houseofretouching.com.

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przez Administratora wobec użytkownika, użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organem nadzorczym w świetle polskich przepisów jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

W celu zapewnienia prawidłowego działania wszystkich funkcji strony, Administrator używa tzw. plików cookies, które stanowią niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkowników.

Pliki cookies zawierają dane informatyczne, w szczególności nazwę strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik oraz unikalny numer. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu, z którego korzysta użytkownik, jak również w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies. W takim przypadku, Administrator informuje, iż  ograniczenie dokonane przez użytkownika może wpływać na niektóre funkcje dostępne na stronie. 

Pliki cookies przeznaczone są do zapewnienia użytkownikowi prawidłowego działania strony, w szczególności:

 • optymalizacji korzystania ze strony poprzez rozpoznanie urządzenia, z którego korzysta użytkownik i wyświetlenia strony odpowiednio do potrzeb użytkownika;
 • utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu się przez użytkownika na stronie.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę plików cookies dostępną na innych stronach internetowych niż Administratora.

Użytkownik po wejściu na stronę zostanie poinformowany o wykorzystywaniu przez Administratora plików cookies oraz zostanie poproszony o wyrażenie zgody. W przypadku wyrażenia zgody, pliki cookies będą wykorzystywane przez Administratora w sposób wskazany powyżej. W przypadku braku zgody użytkownika, korzystanie ze strony będzie w dalszym ciągu możliwe, jednak niektóre z funkcji strony mogą być ograniczone lub niedostępne. Wyrażenie zgody umożliwia optymalne dla użytkownika działanie strony. 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze zastrzeżenie prawne i zawartość witryny podlegają prawu polskiemu i są zgodnie z nim interpretowane, bez względu na przyjęte normy prawa kolizyjnego. Wszelkie spory wynikające z niniejszego zastrzeżenia prawnego lub w związku z nim, których nie można rozwiązać polubownie, są rozstrzygane wyłącznie przez sądy polskie.

Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą publikowane na stronie. W przypadkach prawne uzasadnionych użytkownik będzie informowany również o zmianach drogą poczty elektronicznej. 

Privacy policy

This document specifies rules related to collecting, processing and protection of personal data of website users by Tomasz Kozakiewicz and Krzysztof Gadomski acting under: House of Retouching s.c. Tomasz Kozakiewicz, Krzysztof Gadomski, address: ul. Grabowskiego 8/6 31-126 Kraków, Poland, NIP (Tax Identification Number): 944215024 (herainafter referred to as ”Administrator”). 

This privacy policy is applied for all Internet websites governed by the Administrator, in particular the websites available at the following addresses: www.houseofretouching.com and http://profipostphoto.com.

The Administrator makes their best to collect, process and store users’ personal data in the secure way and without prejudice to users. With this purpose the Administrator implemented the internal safety procedures and the data protection system assuring their correct protection against unauthorized access, use, modification or deletion. Users are granted the right to decide on collecting and processing of their personal data at any time. As we strive to protect personal data of users, they provide only those data that are necessary for the Administrator to perform their services. 

The Administrator processes personal data of users with purpose to execute
a contract concluded with a user or in compliance with a goal a user agreed to, by ticking a respective ”checkbox”. A user can revoke their consent at any time, notifying the Administrator on this fact in the way specified in the chapter no. IV. The Administrator shall immediately delete or modify data that are not compliant with processing purposes.    

Personal data of users shall be stored by the Administrator exclusively for the period necessary to:

 • execute a contract concluded with a user or 
 • achieve goals a user agreed to. 

We ask users to get acquainted thoroughly with content of this privacy policy. By using the website and voluntarily providing their personal data, a user accepts rules and conditions specified in this document and voluntarily agrees for collecting, storing and processing of their personal data by the Administrator.   

 1. SCOPE OF PERSONAL DATA BEING COLLECTED

As a user uses the website, the Administrator is entitled to collect, store and process the following personal data of users:

 • personal data voluntarily provided by a user, in particular their first name, surname, e-mail address and address, that are necessary for the Administrator to perform services available at the website, in particular adding comments, using the newsletter service or placing an order at the store;   
 • personal data provided by a user as a part of correspondence with the Administrator with purpose to have services performed by the Administrator in compliance with user’s request;
 • data referring to visits of a user at the website, in particular related to traffic, localization and user’s computer; these data are used exclusively for technical purposes related to current website servicing, as well as in order to perform a statistical analysis. 

A user that added a comment at the website should consider that content of this comment and first name, surname or nickname, or website address they voluntarily provided would be publicly available for other users of the website. In that case a user is responsible for personal data they decided to disclose.     

 1. VIII.COLLECTING OF PERSONAL DATA

The Administrator acquires personal data of users as follows:

 • after personal data were voluntarily entered by a user by means of the form available at the website;
 • via personal contact with the Administrator or by an e-mail or phone, omitting the website;
 • via the system registering data related to user’s visits at the website, in particular those referring to traffic, localization and user’s computer.   

Personal data of users are collected by the Administrator in compliance with the internal safety procedure. In order to assure the highest possible safety standard for user’s personal data they are entered by a user themselves by means of the form available at the website and encoded by the Secure Sockets Layer (SSL) protocol assuring confidentiality of personal data sent via the Internet.   

The Administrator makes their best to assure safety of users’ personal data they collect, in particular to decrease the risk of their incidental disclosure or access to the data by unauthorized persons, however the Administrator is not capable to completely eliminate such a risk. Personal data of users are accessible only to the persons authorized by the Administrator in compliance with their internal procedure.   

 1. PROCESSING OF PERSONAL DATA

The Administrator collects and processes personal data in compliance with the law, in particular the Act of August 29, 1997 on Personal Data Protection (Journal of Laws no. 133, pos. 833 as amended) and the Act of July 18, 2002 on Rendering Electronic Services (Journal of Laws no. 144, pos. 1204) and Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (herainafter referred to as ”GDPR”).

If references (links) to other Internet websites are located at the website, the Administrator is not responsible for privacy policies being in effect at those websites.     

The Administrator collects and processes personal data of users for the following purposes:

 • to execute a contract a user is a party of or to perform activities on user’s request prior to conclusion of a contract (art. 6(1)(b) GDPR); 
 • to render services available at the website in compliance with user’s request upon their voluntary, explicit and precise consent (art. 6(1)(a) GDPR);  
 • technical matters related to website management, including statistical purposes (art. 6(1)(f) GDPR);
 • management over inquiries and motions sent by users (art. 6(1)(f) GDPR);
 • notifying users on modifications related to services provided by the Administrator and functionality of the website (art. 6(1)(f) GDPR).

The Administrator provides utmost diligence in order to have personal data acquired from a user processed in compliance with purpose a user agreed to and to have them stored exclusively for the period necessary to execute a precise goal.  

The Administrator does not pass and does not release personal data of users to other entities for purposes not related to processing purposes, excluding the situation, when such release of data is a result of an obligation imposed by the law. Personal data will not be transferred to a third country beyond EU/EEA.

The Administrator does not purposefully collect personal data about juveniles under 13 years of age without consent of their parent or legal guardian.

 1. RIGHT TO ACCESS TO PERSONAL DATA

A user can at any time decide on their personal data collected and processed by the Administrator, in particular they have the right to demand from the Administrator as follows:

 • access to personal data, 
 • information on purposes of personal data processing and its categories,
  a period the data are going to be stored by the Administrator and the right assigned to a user, referring to processing their personal data by the Administrator;  
 • information specifying whether the Administrator conducts automated decisions with reference to user’s personal data, inter alia on the basis of profiling, and if so, on what basis are they made and what consequences for a user do they result in;
 • copies of personal data – delivery of the first copy of personal data by the Administrator is free of charge; in case of any subsequent copy of personal data the Administrator can charge a user with a fee in the amount of costs being actually borne with reference to issuing a copy, that a user must be notified of prior to production of a copy;  
 • correction of personal data, if they are incorrect;
 • deletion of personal data;
 • limitation of personal data processing or filing an objection against their processing;
 • transfer of personal data to other entity.

In order to execute their right a user should contact the Administrator who prefers the form of contact to be an e-mail at the following address: house@houseofretouching.com. 

Within 14 days since receiving a request the Administrator shall provide a User with information on actions they performed with reference to user’s request. Information shall be provided in writing or via e-mail. On explicit request of
a user the Administrator can provide information orally, if they can prove user’s identity by other means. In case of a large number of requests or a sophisticated character of a request the period for delivery of information may be prolonged by 2 months.        

If it is impossible for the Administrator to perform an action requested by a user, within 14 days the Administrator notifies a user on its reasons and on user’s right to file a complaint to a respective authority and to use legal remedies before court.     

If user’s request is excessive or clearly unfounded, the Administrator is entitled to refuse to perform actions with reference to a request or to collect a justified fee considering administrative costs related to granting information, performing communications or conducting actions being requested.  

If personal data of users are to be processed on behalf of:

 • execution of a task performed for the public interest or within execution of public authority assigned to the administrator or
 • purposes resulting from legally justified interests performed by the administrator or by a third party,
 • direct marketing, 

a user can file an objection against such processing at any time and free of charge. A user can file an objection via e-mail at the following address: house@houseofretouching.com.

If the Administrator violates personal data protection regulations towards a user, they can file a complaint to a supervisory body in compliance with the law. 

 1. ”COOKIES” POLICY

In order to assure correct operation of all website functionalities the Administrator uses the so called cookie files that are small-size text files stored at users’ terminal devices.  

Cookie files contain IT data, in particular website’s name, time they are stored in a device used by a user and a unique number. They do not cause configuration modifications in a device used by a user, as well as in software installed in this device.   

On the basis of cookie file it is impossible to determine user’s identity. A user can turn off cookie files in their browser at any time. If so, the Administrator notifies that the limitation caused by a user may have influence on some functionalities available at the website. 

Cookie files are designed to provide a user with correct website operation, in particular:

 • optimization of website usage by identification of a device used by a user and displaying the website in compliance with user’s needs;
 • maintaining user’s session after logging in by a user at the website.

The Administrator is not responsible for cookie file policies available at websites other than Administrator’s.

After entering the website a user shall be notified on using of cookie files by the Administrator and asked for the respective consent. In case of granting
a consent, cookie files shall be used by the Administrator as stated above. If a consent is not granted, using of the website shall be still possible, though some website functions may be limited or unavailable. Granting a consent enables website operation that is optimal for a user. 

 1. FINAL PROVISIONS

The content of the website and matters related to it are subject to Polish law and are interpreted in accordance with it, irrespective of the conflict of law rules adopted. All disputes arising from this legal reservation or in relation to it, which can not be resolved by conciliation, are settled exclusively by the Polish courts.

All modifications of this privacy policy shall be published at the website. In legally justified cases a user shall be notified on the said modifications also by
e-mail.